An nghiệp Bảo nhân: Bảo vệ tài chính cho nhân viên

Trung tâm ph?c v? khách hàng AIA Vi?t Nam.Công ty B?o hi?m Nhân th? AIA Vi?t Nam v?a chính th?c gi?i thi?u s?n ph?m m?i: An nghi?p B?o nhân. ?ây là s?n ph?m b?o hi?m nhóm dành cho các doanh nghi?p có t? 5 thành viên tr? lên v?i các quy?n l?i b?o hi?m toàn di?n cho nhân viên bao g?m: b?o hi?m nhân th?, s?c kh?e và tai n?n. An nghi?p B?o nhân c?a AIA Vi?t Nam còn có ??c ?i?m n?i b?t là b?o v? 24/24 gi? trên ph?m vi toàn c?u.CôngTh??ng – An nghi?p B?o nhân ???c thi?t k? xu?t phát t? nhu c?u c?a các doanh nghi?p trong vi?c mang l?i s? ch?m sóc t??ng x?ng cho tài s?n quý giá nh?t c?a mình – ??i ng? nhân viên.

Đồng thời sản phẩm này cũng phù hợp với xu hướng hiện nay khi mà chương trình bảo hiểm là một trong những yếu tố quan trọng để người lao động cân nhắc giữa các cơ hội việc làm.

Ông Jamie Rains – Tổng Giám đốc AIA Việt Nam – chia sẻ: “Bảo hiểm nhóm là một trong những giải pháp tốt nhất giúp tăng cường lòng trung thành của nhân viên đối với công ty, giúp doanh nghiệp thu hút, giữ được nhân tài và do đó giảm chi phí tuyển dụng”. Theo ông Jamie Rains, khi doanh nghiệp tham gia bảo hiểm nhóm, nhân viên của họ biết rằng công ty quan tâm đặc biệt đến người lao động, chăm lo cho họ và gia đình họ trước những rủi ro khó lường trong cuộc sống.

An nghiệp Bảo nhân cung cấp nhiều sự lựa chọn thông qua ba gói bảo hiểm: Bạc, Vàng và Bạch kim, mỗi gói có 5 mức bảo hiểm khác nhau. Quyền lợi bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào việc khách hàng lựa chọn gói bảo hiểm và mức bảo hiểm nào. Các quyền lợi bảo hiểm đó bao gồm: Quyền lợi bảo hiểm tử vong với hạn mức bảo hiểm lên đến 200 triệu đồng; quyền lợi bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn với hạn mức bảo lên đến 1,2 tỷ đồng; quyền lợi trợ cấp nằm viện hàng tuần do tai nạn với hạn mức bảo hiểm lên đến 4,5 triệu đồng/tuần; quyền lợi bồi hoàn chi phí điều trị do tai nạn với hạn mức bảo hiểm lên đến 100 triệu đồng/tai nạn; quyền lợi trợ cấp điều trị ung thư với hạn mức bảo hiểm lên đến 75 triệu đồng; quyền lợi bồi hoàn chi phí nằm viện không do tai nạn hoặc thai sản có hạn mức bảo hiểm lên đến 80 triệu đồng/năm. Ngoài ra, gói Bạch kim còn cung cấp quyền lợi bồi hoàn chi phí nằm viện do thai sản với hạn mức bảo hiểm lên đến 40 triệu đồng/năm.

Những thành viên tham gia bảo hiểm là các cá nhân có quan hệ lao động hoặc việc làm với bên mua bảo hiểm, đáp ứng được các điều kiện tham gia bảo hiểm và trong độ tuổi từ 18 đến 64. Hợp đồng bảo hiểm sẽ có thời hạn một năm và có thể được tái tục hàng năm.

AIA được đánh giá là công ty tiên phong trong việc thiết kế các sản phẩm mới, độc đáo và phù hợp với các nhu cầu đa dạng của người dân Việt Nam như các dòng sản phẩm bảo vệ, tiết kiệm, giáo dục, sức khỏe và tai nạn.

Nguyễn Bách
baocongthuong.com.vn

Comments are closed.