98 cuộc thanh tra, kiểm tra lĩnh vực chứng khoán và bảo hiểm năm 2018

Năm 2018, trong lĩnh vực chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tiến hành 78 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong lĩnh vực quản lý bảo hiểm, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Thanh kiểm tra bảo hiểm

Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, năm 2018, UBCKNN tiến hành 78 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện vi phạm tại 14 tổ chức; ban hành 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là trên 2 tỷ đồng.

Xem thêm:bảo hiểm sức khỏeBảo hiểm thai sảnbảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm, góp phần hỗ trợ công tác quản lý giám sát và bảo đảm thực thi pháp luật về chứng khoán, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức và cá nhân tham gia trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cũng theo Thanh tra Bộ Tài chính, riêng lĩnh vực quản lý giám sát bảo hiểm, năm 2018, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đã hoàn thiện và lưu hành kết luận, biên bản đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra từ năm 2017 chuyển sang, đồng thời tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2018.

Theo đó, đơn vị này thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua đó kiến nghị nộp bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 1 tỷ đồng; ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 990 triệu đồng. Tất cả các kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra đều được các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Theo VietnamFinance