900.000 người cận nghèo sẽ có thẻ bảo hiểm y tế

kham_sk_resize.jpgBan qu?n lý d? án h? tr? y t? ??ng b?ng sông C?u Long (?BSCL), Qu? Vòng tay nhân ái (B? Y t?), T?p ?oàn Rass v?a ??a ra ý ki?n t? ch?c s? ki?n “Gây qu? h? tr? ng??i c?n nghèo mua th? b?o hi?m y t?”, d? ki?n t? ch?c ngày 2-6 t?i TP C?n Th?.

Theo thống kê sơ bộ từ 13 tỉnh ĐBSCL, do yêu cầu của dự án, toàn vùng có khoảng 900.000 người thuộc diện cận nghèo (tương đương 5% dân số).

Trước đó dự án hỗ trợ y tế ĐBSCL cũng đã triển khai việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo tại 13 tỉnh khu vực ĐBSCL theo hình thức: Nhà nước hỗ trợ 50%, dự án hỗ trợ 30%, còn lại người cận nghèo chi trả 20% mệnh giá thẻ (khoảng 46.000 đồng/năm). Tuy nhiên, số người cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế dạng này rất thấp do gặp khó khăn về kinh tế, vì vậy sáng kiến này nhằm giúp hỗ trợ luôn 20% còn lại để mua bảo hiểm y tế cho người cận nghèo. Theo đó, sự kiện sẽ được tổ chức mỗi năm hai lần, gây quỹ hỗ trợ việc mua thẻ cho đối tượng này trong vòng ba năm (2009-2011).

Theo news.bacsi.com

 

Comments are closed.