90% người cận nghèo chưa tham gia bảo hiểm y tế

?nh ch? có tính minh h?a. (Ngu?n: Internet)T? ngày 1/10/2009, Lu?t B?o hi?m y t? chính th?c ???c tri?n khai trên c? n??c. So v?i chính sách b?o hi?m y t? ???c áp d?ng tr??c ?ó, vi?c th?c hi?n Lu?t b?o hi?m y t? ?ã có nhi?u ?i?m m?i, ? ?ó trách nhi?m và quy?n l?i c?a các ??i t??ng tham gia s? có s? ?i?u ch?nh.Tuy nhiên, sau 2 n?m th?c hi?n Lu?t b?o hi?m y t? v?n còn t?n t?i nh?ng khó kh?n và v??ng m?c v? ??i t??ng c?n nghèo và tr? em d??i 6 tu?i.

90% người cận nghèo chưa tham gia bảo hiểm y tế

Tính đến 31/12/2010, có hơn 50,7 triệu người Việt Nam tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ gần 60% dân số, tăng 11 triệu người so với năm 2008 – thời điểm Luật bảo hiểm y tế chưa có hiệu lực.

Ngày 22/6, tại buổi gặp mặt báo chí, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế Tống Thị Song Hương cho biết, năm 2010 mới chỉ có 692.000 người trên tổng số khoảng 6 triệu người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế.

Như vậy, số người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế mới chỉ chiếm 11,5 %, còn lại 88,5 người cận nghèo chưa được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ từ bảo hiểm y tế.

Theo bà Hương, nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều địa phương không lập được danh sách hộ cận nghèo mà chỉ tập trung bình xét và lập danh sách hộ nghèo.

Vì vậy, nhóm đối tượng này đa số là người có thu nhập thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên không có khả năng tham gia bảo hiểm y tế mặc dù đã được nhà nước hỗ trợ thối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, có địa phương ngân sách nhà nước đã hỗ trợ đến 80% như tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được hỗ trợ thêm 30%, người dân chỉ phải đóng 20% nhưng số người tham gia vẫn đạt thấp.

2 triệu trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Một trong những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế là việc thực hiện ở nhóm đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế Tống Thị Song Hương, việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi còn chậm. Hiện nay vẫn còn gần 2 triệu trẻ em chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Do vậy, tình trạng trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế, phải sử dụng giấy khai sinh, giấy chứng sinh còn khá phổ biến gây khó khăn trong việc quản lý thẻ, thanh quyết toán và quản lý quỹ của đối tượng này.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu của việc cấp thẻ chưa đầy đủ cho đối tượng này là công tác bàn giao danh sách trẻ dưới 6 tuổi giữa Sở Lao động Thương Binh và Xã hội và cơ quan bảo hiểm xã hội còn chậm, chưa thống nhất quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương.

Năm nay, với quyết tâm thực hiện nghiêm Luật bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã lấy chủ đề của “Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7) năm 2011 là: “Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.”

Đây là một trong những hoạt động được Bộ Y tế và Vụ Bảo hiểm y tế chú trọng đẩy mạnh nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội để khắc phục những khó khăn giúp đối tượng là người nghèo và trẻ em có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng những dịch vụ mà bảo hiểm y tế mang lại./.

Thùy Giang (Vietnam+)
Bản quyền thuộc về VietnamPlus, TTXVN

Comments are closed.