6 nhóm giải pháp thực hiện Chiến lược Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến 2015

 altNgày 18/9/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2330/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện 6 nhóm giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011- 2015. Đây là một bước triển khai hiện thực hóa Chiến lược Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 193/QĐ-TTg, ngày 15/2/2012.


Chiến lược Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt xác định: Đến năm 2015, tổng doanh thu của ngành bảo hiểm Việt Nam sẽ đạt từ 2% – 3% GDP, đến 2020 đạt 3% – 4% GDP; quy mô các quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhằm đáp ứng nghĩa vụ chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm cho khách hàng đến năm 2015 tăng gấp 2 lần năm 2010, đến năm 2020 tăng gấp 4,5 lần năm 2010; tổng nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm đến năm 2015 tăng gấp 1,7 lần so với năm 2010, đến 2020 tăng gấp 3,5 lần so với năm 2010 (tương đương 3 – 4% GDP); đóng góp vào ngân sách nhà nước của ngành bảo hiểm đến năm 2015 tăng gấp 2 lần, đến năm 2020 tăng gấp 4 lần so với năm 2010; cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm đến năm 2015 tuân thủ 50% các nguyên tắc quản lý, giám sát bảo hiểm, và đến năm 2020 sẽ tuân thủ hoàn toàn các nguyên tắc quản lý, giám sát bảo hiểm do Hiệp hội Các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế ban hành…

Để thực hiện tốt mục tiêu nêu trên, cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến 2015 an toàn, bền vững, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân, góp phần ổn định nền kinh tế và an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên đồng thời từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với các quốc gia trong khu vực với 6 nhóm giải pháp:

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Đối với nhóm giải pháp này, sẽ tổ chức nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, nhất quán giữa các quy định; hướng dẫn kịp thời các quy định mới tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (có hiệu lực từ 1/7/2012); tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trong quá trình triển khai và phù hợp hơn với thực tiễn; đảm bảo thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm mà Việt Nam là thành viên, từng bước phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quản lý, giám sát bảo hiểm quốc tế. 

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về thuế liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo hướng đồng bộ và nhất quán; giảm thiểu thủ tục hành chính, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế nhằm góp phần tăng tính cạnh tranh của ngành bảo hiểm Việt Nam so với các nước trong khu vực và các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và người có thu nhập thấp tham gia bảo hiểm.

Thứ hai, nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Với nhóm giải pháp này, sẽ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu các doanh nghiệp bảo hiểm theo hướng kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp yếu kém, không hiệu quả; từng bước nâng cao năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ, khả năng quản trị điều hành và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm đa dạng hoá danh mục đầu tư, dàn trải rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và tính an toàn nguồn vốn đầu tư, đảm bảo nhất quán và đồng bộ với các mục tiêu, giải pháp đã được xác định tại Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cũng như Đề án Phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 và các kế hoạch, lộ trình thực hiện các văn bản này.

Chủ động phối hợp có hiệu quả với Ngân hàng Nhà nước trong việc chia sẻ thông tin xây dựng cơ chế chính sách có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, thông tin về quản lý điều hành các doanh nghiệp bảo hiểm trực thuộc các tập đoàn tài chính – ngân hàng trên cơ sở Quy chế Phối hợp công việc giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được ký kết ngày 29/2/2012.

Xoá bỏ hiện tượng khép kín, chia cắt thị trường bảo hiểm thông qua việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn góp của tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp bảo hiểm khác; tăng cường quản lý, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm cơ chế cạnh tranh bình đẳng. Phối hợp rà soát, đánh giá hiệu quả phần vốn góp của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm tiếp tục giảm tỷ lệ góp vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo đúng mục tiêu, giải pháp đã được xác định tại “Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”.

Tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng nguồn nhân lực thị trường bảo hiểm; hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của từng vị trí; xây dựng cơ chế kiểm soát hiệu quả công tác tổ chức đào tạo và chất lượng cán bộ được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn đặt ra. 

Thứ ba, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm.

Theo đó, sẽ rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính, cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm tận dụng kịp thời cơ hội triển khai, bảo đảm mặt bằng chung tối thiểu giữa doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ khi triển khai cùng một loại hình bảo hiểm sức khoẻ và tăng tính hấp dẫn, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm bảo hiểm so với các sản phẩm tài chính thay thế khác (đặc biệt là bảo hiểm liên kết đầu tư).

Tích cực chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình thí điểm các loại hình bảo hiểm được Nhà nước hỗ trợ (bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu); chủ động tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm trong quá trình triển khai thí điểm. Tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thí điểm và đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển các loại hình bảo hiểm này cho giai đoạn tiếp theo.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ bảo hiểm bắt buộc về trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và cháy, nổ cho phù hợp hơn với điều kiện và thực tiễn phát triển kinh tế. Xây dựng và ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ tư, đa dạng và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm.

Tiến hành nghiên cứu ban hành các quy định mới nhằm chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; chuẩn hoá chương trình đào tạo và chứng chỉ môi giới phù hợp với đặc thù của loại hình bảo hiểm được thu xếp qua môi giới.

Hoàn thiện các quy định về chuẩn hoá chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm và điều kiện, tiêu chuẩn của các tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ công tác đào tạo, thi và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đại lý của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Thứ năm, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm.

Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát từ xa hiệu quả; tăng cường thực hiện quản lý, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu giám sát và việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo pháp luật.

Chuẩn hoá trình độ đội ngũ cán bộ của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm, bố trí số lượng cán bộ đủ để đáp ứng sự phát triển của thị trường bảo hiểm. Xây dựng cơ chế thu hút và đãi ngộ cán bộ hợp lý, đặc biệt là các cán bộ làm việc trong các lĩnh vực đặc thù như tính toán bảo hiểm.

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập trong lĩnh vực bảo hiểm.

Xây dựng lộ trình và phương án đàm phán trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đối với từng Hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương nhằm đảm bảo lợi ích của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo nguyên tắc cam kết ngang bằng (không vượt quá) các cam kết đã có của Việt Nam trong WTO.

Tăng cường theo dõi, giám sát thực hiện quá trình hội nhập quốc tế, đánh giá tác động của việc hội nhập và kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách hợp lý, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của quá trình này.

Chủ động, tích cực tham gia Diễn đàn các cơ quan quản lý bảo hiểm Đông Nam Á và Hiệp hội quốc tế của các cơ quan quản lý bảo hiểm; rà soát, đánh giá việc tuân thủ các nguyên tắc về quản lý, giám sát do Hiệp hội quốc tế của các cơ quan quản lý bảo hiểm đề ra, trên cơ sở đó xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về kinh doanh bảo hiểm nhằm tuân thủ hoàn toàn 50% số lượng các nguyên tắc này. 

Đa dạng hoá nội dung, hình thức và các đối tác hợp tác quốc tế, gắn hợp tác quốc tế với yêu cầu công tác quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm từ các đối tác quốc tế./.

Nguồn:ven.vn

{flike}

Comments are closed.