2011 là năm đen tối của ngành bảo hiểm thế giới

Theo Swiss Re, hãng b?o hi?m và tái b?o hi?m c?a Th?y S? có tr? s? t?i Zurich, n?m 2011 ???c coi là m?t trong nh?ng n?m ?en t?i nh?t c?a ngành b?o hi?m th? gi?i. Theo th?ng kê c?a Swiss Re, trong sáu tháng ??u n?m, m?c chi tr? b?o hi?m ch? tính riêng ??i v?i th?m h?a ??ng ??t ?ã ??t m?c k? l?c 70 t? USD, h?n g?p ?ôi so v?i cùng k? n?m ngoái. Hi?n t?i, n?m t?i t? nh?t c?a ngành b?o hi?m th? gi?i là n?m 2005 v?i t?ng m?c chi tr? b?o hi?m do các th?m h?a thiên nhiên và con ng??i gây ra là 120 t? USD.

paydayloans payday advance online payday loans

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia Swiss Re, mùa mưa bão năm nay tại Hoa Kỳ và châu Âu có thể sẽ làm phát sinh thêm phí chi trả cho các hãng bảo hiểm và nâng con số này lên mức kỷ lục kể từ 6 năm trở lại đây./.
 
Đức Hùng
stockbiz.vn

Comments are closed.