Yêu cầu cấp lại sổ BHXH. Email: [email protected]

Trong kho?ng tháng 06/2008 – 04/2009, tôi có công tác cho m?t công ty trong KCN VSIPII. Tr??c khi nghi vi?c, tôi ?ã làm ??n xin ngh? ( nh?ng ngh? tr??c 10 ngày so v?i h?n 30 ngày theo yêu c?u c?a ban giám ??c) và tôi c?ng không ???c nh?n l??ng c?a tháng 04. Sau ?ó tôi yêu c?u ???c nh?n l?i s? BHXH thì Công ty không tr? l?i v?i lý do tôi quy?t ??nh ngh? ngang nên công ty không gi?i quy?t và c?ng không tr? l?i s? BHXH cho tôi. Nh? v?y công ty có th?c hi?n ?úng theo pháp lu?t hay không?
Theo luật lao động khi người lao động vào làm việc phải thực hiện ký HĐLĐ và nghỉ việc phải có quyết định nghỉ việc. Một số trường hợp người lao động vi phạm HĐLĐ, chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn, hoặc các vấn đề khác thì công ty cũng phải ra các quyết định như sa thải, kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn … tùy theo sai phạm của người lao động.
– Theo khoản 02 điều 15 luật BHXH: người lao động được nhận lại sổ BHXH khi không còn làm việc.
– Việc công ty không giải quyết và không trả sổ BHXH là sai quy định trong việc thực hiện luật lao động và luật BHXH.
 

www.bhxhbinhduong.gov.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here